Vlada TK donijela Procjenu ugroženosti TK od prirodnih i drugih nesreća

Vlada TK donijela Procjenu ugrozenosti TK od prirodnih i drugih nesreca

Vlada TK je donijela Procjenu o ugroženosti područja Tuzlanskog kantona od prirodnih i drugih nesreća.

Ovaj dokument za cilj ima da analizira i procjeni sva pitanja vezana za izradu Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, i to da se procjene rizici, odnosno uzroci koji mogu dovesti do nastanka prirodnih i drugih nesreća, da se procjene posljedice koje mogu nastati po ljude i materijalna dobra, da se utvrdi odgovarajuća organizacija zaštite i spašavanja u cilju sprečavanja nastajanja nesreća, odnosno utvrđivanje odgovarajuće organizacije na spašavanju ljudi i materijalnih dobara, te da se izvrši procjena potreba i mogućnosti u obezbjeđenju ljudskih i materijalnih potencijala potrebnih za ostvarivanje procijenjene organizacije zaštite i spašavanja.

Zadnje ažuriranje ovog dokumenta je izvršeno 2016. godine, a analizirajući Procjenu ugroženosti, Kantonalna uprava civilne zaštite ocijenila je potrebnim da se izvrši njeno ponovno ažuriranje, obzirom da su se u proteklom periodu desile značajne promjene i okolnosti koje zahtijevaju ažuriranje i dogradnju procijenjenog stanja ugroženosti područja Tuzlanskog kantona.