Ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova

Ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara - stručno osposobljavanje i usvršavanje zaposlenih lica za zaštitu od požara

Kantonalna uprava civilne zaštite na osnovu člana 128. stav 4. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 64/09) izdaje rješenje pravnim licima za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara, definisanih članom 5. tačka 5) Pravilnika o kriterijima za kadrovske, tehničke i druge uslove koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 7/12). Rješenjem se ovlašćuje pravno lice za izvođenje obuke prema Programu obuke zaposlenika u pravnim licima, državnim organima i drugim institucijama u oblasti zaštite od požara (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 59/10). Pravna lica moraju ispunjavati slijedeće uslove:
1
dokaz o registraciji djelatnosti (rješenje o upisu u sudski registar)
2
aktuelni izvod iz sudskog registra koji nije stariji od tri mjeseca
3
spisak zaposlenih lica koji će obavljati stručne poslove za koje se traži odobrenje
4
uvjerenje ili drugi dokument izdat od nadležnog organa, institucije ili pravnog lica kojim se dokazuje radno iskustvo
5
ugovore o radu
6
diplome o stručnoj spremi za zaposlenike
7
uvjerenje o položenom ispitu za protivpožarnu zaštitu ili ispit za lica koja neposredno obavljaju poslove ispitivanja, servisiranja i odražavanja aparata (za zaposlenike koji provode praktični dio obuke)
8
spisak aktivnih osiguranika izdat od Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine ne stariji od tri mjeseca
9
popis tehničke opreme i nastavnih sredstava neophodnih za izvođenje obuke iz oblasti zaštite od požara propisanih Programom obuke zaposlenika u pravnim licima, državnim organima i drugim institucijima u oblasti zaštite od požara („Službene novine Federacije BiH“ broj 59/10)
10
dokaz o uplati naknade – naknada za zdavanje ovlaštenja iznosi od 150,00 KM plaća se na račun: 132100025600080, primalac: Budžet TK, vrsta prihoda: 722612, Budžetska organizacija: 2601001
uplatnica ovlast
Primjer popunjene uplatnice