Potpisan ugovor o formiranju Službe za biološko-hemijsku zaštitu

Potpisan ugovor o formiranju Sluzbe za biolosko hemijsku zastitu 1

Tuzla, 04.06.2015.

 

Danas je u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona potpisan ugovor o međusobnim pravima i obavezama između Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla i Zavoda za javno zdravstvo, kao službe za biološko-hemijsku zaštitu Tuzlanskog kantona.

Zdenko Tadić, direktor KUCZ i Maida Mulić, direktorica ZZJZ, potpisali su ugovor, u skladu sa Uredbom o organizovanju službi zaštite i spašavanja u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“, broj:2/14), kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze i konkretni zadaci Službe za biološko-hemijsku zaštitu, u pitanjima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kao i način djelovanja službe kada direktor Kantonalne uprave civilne zaštite i Kantonalni štab civilne zaštite donesu odluku ili naredbu o angažovanju Službe na zadacima zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona.

U predstojećem periodu planirano je materijalno-tehničko opremanje službe i stručno osposobljavanje zaposlenih u službi.