Operativni centar

Kantonalni operativni cenar

Radi stalnog prikupljanja podataka o svim vrstama pojava i opasnosti koje mogu dovesti do prirodne ili druge nesreće, kao i podataka o posljedicama koje su nastale pojavom prirodne ili druge nesreće po ljude i materijalna dobra na ugroženom području, obradu tih podataka i njihove distribucije nadležnim organima vlasti i pravnim licima, kao i prenošenje naredbi štaba civilne zaštite u vrijeme funkcionisanja tih štabova, formiraju se operativni centri civilne zaštite 121. Kantonalni operativni centarformira se u sastavu kantonalne uprave civilne zaštite.

Operativni centri CZ pružaju informacijsku i komunikacijsku podršku štabovima CZ u rukovođenju akcijama zaštite i spašavanja i obavezan su dio sistema zaštite i spašavanja.

Rad operativnih centara je propisan Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i Pravilnikom o organiziranju i funkcioniranju operativnih centara civilne zaštite.

logo 64x64 1

Općinski / gradski operativni centri CZ

 

Pregled operativnih centara na području TK

Općina/Kanton Telefon Fax Operativci
Tuzlanski
kanton
035/361-160
035/308-501
035/361-161 Elvedin Kurbašić – šef KOC-a
Salih Strašević
Željko Mijatović
Mirza Suljić
Nijaz Demirović
Amra Softić
Banovići 035/875-991 035/743-472 Namir Kurtić
Čelić 035/660-894 035/668-672 Enes Livadić
Doboj istok 035/720-623 035/720-623
Gračanica 035/706-985 035/706-985 Mevludin Memić
Gradačac 035/816-985 035/369-772 Samir Džaferović
Kalesija 035/367-048, 367-049 035/631-286
Kladanj 035/628-400 035/628-480 Nuvas Gogić
Lukavac 035/553-663 035/366-703
Sapna 035/599-537 035/599-555 Mirzet Halilović
Srebrenik 035/369-180 035/369-180 Mevludin Velić
Teočak 035/755-886 035/755-318
Tuzla 035/307-559 035/296-563 Samir Mahmutbegović
Emir H.Mehmedović
Jadranko Babović
Živinice 035/774-496 035/774-496 Sanela Aljić