Službe zaštite i spašavanja

logo 64x64 1

KANTONALNE SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Dana 16.01.2014. godine Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Uredbu o organiziranju službi zaštite i spašavnja u Tuzlanskom kantonu. Ovom Uredbom određuju se pravne osobe, odnosno udruge u kojima se formiraju službe zaštite i spašavanja, koje će djelovati na području Tuzlanskog kantona, vrste službi koje se formiraju, utvrđuju zadaci tih službi, način popune službe ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima, određuje organ civilne zaštite Kantona koji će zaključiti ugovor sa pravnom osobom, odnosno udrugom, o međusobnim pravima i obvezama u obavljanju poslova zaštite i spašavanja kada se angažiraju za potrebe Kantona i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad tih službi. Uredba je objavljena u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”, broj 2/14, 18/17, 5/19 i 18/20

cropped logo 2

Služba za biološko-hemijsku zaštitu (BH zaštitu)

koja se formira u sklopu Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona
cropped logo 2

Služba za spašavanje na vodi i pod vodom

koja se formira u Udruženju Ronilački klub "Vidara" Gradačac.
cropped logo 2

Služba za spašavanje iz ruševina

koja se formira u "Cestotehnik" D.O.O. Tuzla.
cropped logo 2

Gorska služba spašavanja

koja se formira u Udruženju „Gorska služba spašavanja" Srebrenik.
cropped logo 2

Služba za zaštitu od požara

koja se formira u Javnom preduzeću "Međunarodni aerodrom Tuzla" u Tuzli
cropped logo 2

Služba za spašavanje u okviru djelatnosti crvenog krsta

koja se formira u Crvenom krstu Tuzlanskog kantona
cropped logo 2

Služba za izviđanje i osmatranje iz zraka

koja se formira u udruženju Aeroklub "Tuzla"
cropped logo 2

Služba za logistiku

koja se formira u udruženju "HO Međunarodni forum solidanosti - Emmaus"
cropped logo 2

Služba za informisanje i medijsku podršku

koja se formira u Javnom preduzeću Radio televizija Tuzlanskog kantona d.o.o. Tuzla