Inspektorat ZIS

INSPEKTORAT ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Inspekcijski nadzor

U Sektoru za administartivne, inspekcijske, opće i materijalne poslove formiran je Inspektorat za zaštitu i spašavanje, kao unutrašnja organizaciona jedinica. U okviru inspektorata trenutno poslove inspektora obavljaju:
– Hasanović Sadik – Kantonalni inspektor za vatrogastvo
– Sarajlić Ibrahim – Kantonalni inspektor za zaštitu od požara

Kantonalna uprava civilne zaštite, u okviru svoje nadležnosti, obavlja poslove inspekcijskog nadzora koji se odnose na inspekcijski nadzor u oblasti vatrogastva i zaštite od požara u općinama i gradovima i svim pravnim licima od značaja za kanton, općinu i grad, prema odredbama člana 148. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 64/09) i prema odredbama članova 30. i 31. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu na području Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK” broj: 1/12). Pokrenute su aktivnosti inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite i spašavanja, protivpožarne zaštite i vatrogastva u skladu sa Programom rada Inspektorata za zaštitu i spašavanje pri KUCZ.