Općine

logo 64x64 1

Općinske službe civilne zaštite Tuzlanskog kantona

Upravne, stručne i druge poslove zaštite i spašavanja iz nadležnosti općine, vrši Služba civilne zaštite Općine, koja ima status općinske službe za upravu. Služba civilne zaštite Općine, u oblasti zaštite i spašavanja, obavlja sljedeće poslove:

1. Organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području Općine;
2. Izrađuje procjenu ugroženosti za područje Općine;
3. Priprema program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Općine;
4. Predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Općine;
5. Prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite;
6. Organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju osobne i uzajamne zaštite;
7. Organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja te organizira i provodi poslove zaštite od požara i vatrogastvo, predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje elaborat za izvođenje vježbi civilne zaštite u Općini;
8. Organizira opštinski operativni centar civilne zaštite i obezbjeđuje njegov rad;
9. Vrši popunu ljudstvom štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite i određuje povjerenike civilne zaštite i obezbjeđuje njihovo opremanje materijalno–tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke;
10. Priprema propise u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti općine;
11. Vodi propisane evidencije i vrši druge poslove zaštite i spašavanja, u skladu sa zakonom i drugim propisima i općim aktima.
12. Vrši i druge upravne i stručne poslove iz svoje oblasti koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.