Ispit za dobrovoljnog vatrogasca

POLAGANJE ISPITA ZA DOBROVOLJNOG VATROGASCA

Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzlanskog kantona Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzlanskog kantona je u skladu sa članom 130. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (,,Službene novine Federacije BiH“, broj 64/09) i Uredbom o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva (,,Službene novine Federacije BiH”, broj 93/12 i 105/14), organizovala polaganje ispita za dobrovoljnog vatrogasca.

Pismenu prijavu za polaganje ispita za dobrovoljnog vatrogasca ili rukvodioca akcije gašenja požara Dobrovoljno vatrogasno društvo ili pravno lice u kojem je formirana vatrogasna jedinica dostavlja Kantonalnoj upravi civilne zaštite, na propisanom obrascu, 30 dana prije početka redovnog ispitnog roka. Za lice koje obavlja poslove portira ili recepcionera u pravnom licu, državnom organu ili drugoj instituciji, pismenu prijavu za polaganje ispita za dobrovoljnog vatrogasca, kantonalnoj upravi civilne zaštite dostavlja pravno lice, državni organ ili druga institucija u kojem je to lice zaposleno.

Uz prijavu se prilažu originali ili ovjerene kopije:
a) diplome o završenoj školi – fakultetu, odnosno stručnoj kvalifikaciji,
b) uvjerenje o provedenoj obuci u profesionalnoj/ dobrovoljnoj vatrogasnoj jedinici ili u vatrogasnoj jedinici pravnog lica iz tačke 2) Programa obuke i polaganja ispita,
c) uvjerenja o položenom ispitu za dobrovoljnog vatrogasca (za kandidate koji polažu ispit za rukovodioca akcije gašenja požara u dobrovoljnom vatrogastvu),
d) uvjerenje o periodu provedenom na obavljanju poslova dobrovoljnog vatrogasca nakon položenog ispita za dobrovoljnog vatrogasca, izdato od dobrovoljnog vatrogasnog društva ili pravnog lica u kome je formirana vatrogasna jedinica (ovaj dokument dostavlja kandidat koji polaže ispit za rukovodioca akcije gašenja požara u dobrovoljnom vatrogastvu),
e) dokaza o izvršenoj uplati troškova za polaganje ispita (uplatnica).

Troškove polaganja ispita snosi:
a) kantonalna uprava civilne zaštite za pripadnike dobrovoljnih vatrogasnih jedinica dobrovoljnih vatrogasnih društava koje djeluju na području kantona, odnosno općine/grada,
b) pravno lice u kojem je formirana vatrogasna jedinica, za pripadnike te jedinice,
c) pravno lice, državni organ ili druga institucija, za zaposlenike koji su u pravnom licu, državnom organu ili drugoj instituciji postavljeni na radno mjesto portira ili recepcionera.

Ukoliko kandidat nije položio ispit, troškove ponovnog polaganja ispita snosi kandidat.

Sredstva za polaganje ispita u iznosu od 300,00 KM (tristotine konvertibilnih maraka) uplaćivati na depozitni račun Budžeta Tuzlanskog kantona broj: 1321000256000080, otvorenog kod NLB banke d.d. Tuzla, vrsta prihoda 722612, budžetska organizacija 2601001, općina 094, sa naznakom „Za polaganje ispita za dobrovoljnog vatrogasca”.

Prijava za polaganje ispita za dobrovoljnog vatrogasca

prijava.ispita.dv_.vat-2.doc (70 downloads )

Prijava za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara u dobrovoljnom vatrogastvu

prijava.ispita.dv_.ruk-2.doc (56 downloads )

uplatnica dv
Primjer popunjene uplatnice