Vlada TK usvojila ažurirani Plan zaštite i spašavanja

Vlada TK usvojila azurirani Plan zastite i spasavanja
Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila ažurirani Plan zaštite i spašavanja Tuzlanskog kantona. To je operativni dokument kojim se definiraju obaveze nadležnih u ovoj oblasti u kojem se nalaze mjere zaštite i spašavanja po svim fazama, a definisan je i način saradnje sa ostalim nivoima vlasti. U skladu sa članom 66. Uredbe o sadržaju i načinu izrade Planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara, Plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona podliježe obavezi redovnog ažuriranja koje se vrši onda kada se u odgovarajućoj procjeni ugroženosti ili u programu zaštite i spašavanja, izvrše izmjene suštinskog karaktera koje utiču na promjenu rješenja utvrđenih u planu. Kantonalna uprava civilne zaštite je izvršila inoviranje i dogradnju postojeće Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća. Ažuriranje plana zaštite i spašavanja se odnosi i na sve izmjene podataka koje se dese u pojedinim prilozima plana zaštite i spašavanja, kao što su personalne evidencije, promjene adrese, brojeva telefona, ukidanje ili osnivanje pojedinih jedinica civilne zaštite ili službi zaštite i spašavanja i drugi podaci. Ažuriranje plana zaštite i spašavanja sastoji se u tome što se u odgovarajućim dokumentima plana zaštite izvrše izmjene samo onih pitanja kod kojih je došlo do promjena u procjeni ugroženosti i drugim dokumentima, pa se rješenja u planu zaštite i spašavanja prilagođavaju izmjenama izvršenim u tim dokumentima.
Vlada TK usvojila azurirani Plan zastite i spasavanja

Vlada TK usvojila ažurirani Plan zaštite i spašavanja

Pogledajte video