Procjena šteta

KANTONALNA KOMISIJA ZA PROCJENU ŠTETA

Kantonalna komisija za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća Vlade Tuzlanskog kantona osnovana je u skladu sa Odlukom o osnivanju Kantonalne komisije (“Službene novine TK-a”, broj: 6/05 i 8/10). Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 75/04, 38/06, 52/09, 56/09 i 36/14), uređena je metodologija o metodama i načinu procjenjivanja šteta koje nastanu na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirodnih i drugih nesreća predviđenih Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, određuju se organi koji vrše procjenu nastalih šteta i propisuje način njihovog rada, kao i druga pitanja od značaja za organizovanje i vršenje procjene šteta na području Federacije Bosne i Hercegovine
Sastav komisije utvrđen je Rješenjem o imenovanju Kantonalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća, Vlade Tuzlanskog kantona, (“Službene novine TK” broj: 3/20):


1. Fahrudin Delić, dipl.ing.arhitekture – zaposlen u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice – predsjednik
2. Samid Šarac, dipl. ing. agronomije – zaposlen u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – član
3. Amir Jahić, dipl. ing. geologije – zaposlen u JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona – član
4. Munib Mujkić, dipl.ing.mašinstva – zaposlen u Kantonanoj upravi za inspekcijske poslove – član
5. Sadmir Avdibegović, dipl. ing. tehnologije – zaposlen u Kantonanoj upravi civilne zaštite – član
Emir H.Mehmedović, Viši referent u Kantonalnom operativnom centru – sekretar komisije