Ispit za PPZ

POLAGANJE ISPITA ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU PRI KANTONALNOJ UPRAVI CIVILNE ZAŠTITE

Tuzla, 11.08.2022. godine

Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzlanskog kantona je u skladu sa članom 128. stav 5. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (,,Službene novine Federacije BiH“, broj 64/09) i Programom polaganja ispita za protivpožarnu zaštitu (,,Službene novine Federacije BiH”, broj 67/13), organizovala polaganje ispita za protivpožarnu zaštitu za zaposlena lica, koja su općim aktom pravnog lica, državnog organa ili druge institucije određena da se staraju za provođenje poslova zaštite od požara, kao i lica raspoređena na službi zaštite od požara.


Prijave za polaganje ispita za protivpožarnu zaštitu kandidati podnose poštom Kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzlanskog kantona (adresa: Bosne srebrene 56, 75000 Tuzla), najmanje 30 dana prije početka redovnog ispitnog roka (aprilski, junski, septembarski i novembarski) na Obrascu broj 1, putem pravnog lica, državnog organa ili druge institucije kod koje je kandidat u radnom odnosu.

Uz prijavu se prilažu ovjerene kopije:
1. Svjedočanstvo/diploma o završenoj školi/fakultetu,
2. Ugovor o radu ili rješenje o postavljenju na radno mjesto,
3. Potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu,
4. Rodni list (ukoliko je kandidat promijenio prezime nakon završetka škole/fakulteta),
5. Dokaz o uplati troškova za polaganje ispita (uplatnica)

Troškove polaganja ispita snosi pravno lice, državni organ ili druga institucija u kojoj je kandidat zaposlen u iznosu od 300,00 KM (tristotine konvertibilnih maraka). Sredstva za polaganje ispita uplaćivati na depozitni račun Budžeta Tuzlanskog kantona broj: 1321000256000080, vrsta prihoda 722612, budžetska organizacija 2601001, općina 094, sa naznakom „Za polaganje ispita za protivpožarnu zaštitu”.

uplatnica ppz
Primjer popunjene uplatnice