Pregled aktivnosti Kantonalnog štaba civilne zaštite do 20.03.2020. godine Pregled naredbi Kantonalnog i Federalnog štaba civilne zaštite

news cover

Na vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona, održanoj 17.03.2020.. godine, Vlada je donijela odluku u vezi sa proglašenjem stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije Bosne i Hercegovine i opasnosti od širenja zarazne bolesti na području Tuzlanskog kantona.

U skladu sa Odlukom Vlade Federacije BiH, u cilju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području Tuzlanskog kantona, utvrđene su obaveze i zaduženja da sva Kantonalna ministarstva, uprave i upravne organizacije, pravni subjekti i druge institucije stave sve resurse na raspolaganje Kantonalnom štabu civilne zaštite (KŠCZ), te da nadležni gradski i općinski štabovi civilne zaštite također stave na raspolaganje sve resurse, koji će prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara koristiti na ugroženim područjima.

Prema Odluci, u svim Kantonalnim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama i zavodima potrebno je organizirati rad kako bi u cijelosti mogli izvršavati naredbe KŠCZ. Također je KŠCZ zadužen da, po potrebi, izvrši aktiviranja i drugih pravnih subjekata, javnih preduzeća i građana u vezi sa nastalom prirodnom nesrećom, te da koristi sva ovlašćenja navedena u članu 21. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u TK i drugim propisima, od dana proglašenja stanja prirodne nesreće, pa do momenta donošenja odluke o prestanku tog stanja.

Odlukom se obavezuju svi rukovodioci organa uprave i upravnih organizacija TK , odnosno rukovodioci gradskih i općinskih službi za upravu i rukovodioci pravnih lica i drugih institucija, da osiguraju povođenje naredbi štabova civilne zaštite (pružanjem pomoći i podrške u logističkim i komunalnim potrebama, snabdijevanju stanovništva, obilasku terena, procjeni nastalih šteta i drugo).

Kantonalni štab CZ je u održao tri vanredne sjednice na kojima su donijete određene Odluke, Naredbe i Zaključci.

Zaključci 1. vanredna sjednica
Naredbe i odluke 2. vanredna sjednica
Naredbe i odluke 3. vanredna sjednica
Naredbe i odluke 4. vanredna sjednica
Naredba KŠCZ od 22.03.2020. (u vezi zabrane kretanja)
Naredbe KŠCZ od 23.03.2020.

Pregled Naredbi Federalnog štaba civilne zaštite:

– Naredbe od 17.03.2020.
– 
Naredbe od 18.03.2020.
– 
Naredbe od 19.03.2020.
– 
Naredbe od 20.03.2020.
– 
Naredbe od 22.03.2020.