Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja obavljaju kontrolu ispravnosti, servisiranje i održavanje aparata, kao i sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za lica koja lično (neposredno) obavljaju poslove ispitivanja, servisiranja i održavanja aparata za gašenje početnih požara

news cover
Odredbom člana 39. stav (6) i člana 161. tačka 19) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 64/09) utvrđeno je da Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije u saradnji sa Federalnom upravom civilne zaštite donosi propis o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja obavljaju kontrolu ispravnosti, servisiranje i održavanje aparata, kao i sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za lica koja neposredno obavljaju poslove ispitivanja, servisiranja i održavanja aparata za gašenje početnih požara. Pravilnik je donijet i objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH”, broj: 4/22 i stupa na snagu od 21.1.2022. godine.