Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja i nagrada civilne zaštite

news cover
Na osnovu člana 15. Uredbe o vrsti, kriterijima i postupku za dodjelu priznanja i nagrada civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj: 11/20) i Rješenja direktora o imenovanju Komisije za provođenje postupka dodjele priznanja i nagrada civilne zaštite ( u daljem tekstu: Komisija), Komisija objavljuje

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA DODJELU
PRIZNANJA I NAGRADA CIVILNE ZAŠTITE

(značka civilne zaštite, pisana pohvala civilne zaštite, pisana zahvalnica civilne zaštite i novčana nagrada)

Pozivaju se pravna lica i građani da Kantonalnoj upravi civilne zaštite – Komisiji za provođenje postupka dodjele priznanja i nagrada u roku do 17.2.2022. godine dostave prijedloge istaknutih pojedinaca i organizacija za koje smatraju da ispunjavaju kriterije za dodjelu priznanja i nagrada civilne zaštite Kantonalnog štaba civilne zaštite (pojedinac, pravno lice, međunarodne organizacije). Priznanja i nagrade (značka civilne zaštite, pisana pohvala civilne zaštite, pisana zahvalnica civilne zaštite i novčana nagrada), Kantonalni štab civilne zaštite će dodjeliti najistaknutijim kolektivima i pojedincima u okviru obilježavanja 1. marta, Svjetskog dana civilne zaštite, odnosno Dana civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine u 2022. godini.

Za priznanja i nagrade mogu se predlagati kolektivi i pojedinci koji su imali mjerljive rezultate i koji odražavaju njihov konkretan doprinos izražen povećanim angažovanjem i ostvarenim izuzetnim rezultatima u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara. Pored općih podataka o svakom kandidatu ( kolektivu- pojedincu), potrebno je i detaljno obrazloženje prijedloga po svim elementima koji pokazuju stvarne zasluge i mjerljive rezultate relevantne za dodjelu konkretnog priznanja i to: poseban doprinos u rukovođenju akcijama zaštite i spašavanja, uloženi rad, zalaganje i ostvarene nadprosječne rezultate u akcijama zaštite i spašavanja, ostvarenu saradnju, pruženu podršku i pomoć od značaja za sistem zaštite i spašavanja, izuzetno uspješno obavljene zadatke i ostvarene nadprosječne rezultate od značaja za unapređenje organizacije i funkcionisanja sistema zaštite i spašavanja, posebne zasluge u realizaciji međunarodnih, regionalnih i drugih projekata u području zaštite i spašavanja, objavljeni naučni ili stručni rad kojim se doprinosi unapređenju rada struktura civilne zaštite ili sistema zaštite i spašavanja, promovisanje humanitarnih i volonterskih akcija zaštite i spašavanja, kao i uspješan rad i rezultate postignute tokom trajanja radnog odnosa u organu civilne zaštite.
Prijedlog je potrebno dostaviti Kantonalnoj upravi civilne zaštite – Komisiji za provođenje postupka dodjele priznanja i nagrada civilne zaštite najkasnije do 17.2.2022. godine na priloženim obrascima, putem e-maila na adresu: cz.tk@bih.net.ba. ili putem fax-a : 035 361-161.
Svi prijedlozi koji budu nepotpuni i neblagovremeni neće se uzimati u razmatranje.