4. april – Međunarodni dan borbe protiv mina

4. april – Medjunarodni dan borbe protiv mina

Generalna skupština Ujedinjenih Nacija (UN) objavila je 8. decembra 2005. godine da će svake godine 4. aprila obilježavati Međunarodni dan borbe protiv mina kao podsjetnik globalnoj zajednici da mine, municija i neeksplodirana ubojna sredstva, naslijeđeni iz vremena konflikata i ratova, i dalje povređuju i ubijaju hiljade ljudi širom svijeta, uključujući i djecu. Njima su u preko 80 zemalja svijeta zagađena polja, šume, putevi, staze, pa su zbog toga stanovništvu uskraćena poljoprivredna dobra i onemogućeno zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba.

Prema zvaničnim podacima u cijelom svijetu je položeno preko 110 miliona kopnenih mina. Od 1975. godine širom svijeta od eksplozija mina osakaćeno je ili ubijeno preko milion ljudi. Statistički podaci govore da je polaganje mina 25 do 100 puta brže nego uklanjanje istih.

Međunarodni dan borbe protiv mina, između ostalog, ima za cilj da podigne nivo svjesnosti o minama, ali i da obilježi napredak koji je do sada postignut u nastojanjima da ih se potpuno iskorijeni.
Sve negativne posljedice koje su prozrokovane proizvodnjom i upotrebom pješadijskih mina ozbiljnije su shvaćene tek devedestih godina prošlog vijeka, kada su svjetske humanitarne organizacije digle svoj glas u borbi protiv ovog zla svjetskih razmjera. U to su se doba mine naveliko proizvodile, i posjedovale su ih sve vojske na svijetu. Tada je shvaćeno kako bi nastavak proizvodnje i širenja trgovine doveo do katastrofe sa nesagledivim posljedicama.
U decembru 1997. godine potpisana je Konvencija o zabrani upotrebe, skladištenja, proizvodnje, uvoza i izvoza protupješadijskih mina te o njihovom uništavanju. Konvencija je poznata pod nazivom Otavski sporazum. Međutim, mnogi izražavaju svoju rezerviranost kada je u pitanju potpuno provođenje odredbi ove Konvencije.

Bosna i Hercegovina je minama najkontaminiranija zemlja u Evropi. Pretpostavlja se da je još uvijek preko 2% teritorija BiH i dalje prekriveno minama i da preko 900.000 ljudi je ugroženo minama ili NUS-om.
Deminiranje kontaminiranih površina odvija se veoma usporenim tempom i u direktnoj je ovisnosti od raspoloživih finansijskih sredstva izdvojenih za ove namjene. Slabljenje interesa stranih donatora za problem mina u BiH obavezuje domaće organe vlasti u značajnije uključivanje u obezbjeđivanje finansijskih sredstava za deminiranje. Od 1996. godine do danas u BiH od mina je stradalo 1.636 osoba. Na području Tuzlanskog kantona od kraja rata bilježimo preko 200 nesreća u kojima je smrtno stradalo 109, a teže i lakše su ozlijeđene 123 osobe.
Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv mina u BiH je od posebnog značaja i važnosti.