Zasjedao gradski štab CZ Živinice zbog izuzetne zagađenosti zraka

news cover

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice je proglasilo epizodu pripravnosti na području Grada Živinice na temelju podataka dobivenih sa Sistema za praćenje kvaliteta zraka i to sa fiksne stanice locirane na području Grada Živinice, za 22. i 23. januar 2020. godine po zagađujućoj materiji sumpordioksid (SO2).

Gradski štab CZ Živinice je održao vanrednu sjednicu na kojoj su preporučune slijedeće mjere zaštite:
– sve rizične skupine stanovništva, naročito oni sa izraženijim respiratornim problemima, treba da maksimalno smanje kretanje i izlaske van stambenih objekata u vrijeme trajanja epizode zagađenosti zraka;
– apeluje se na cjelokupno stanovništvo Grada Živinica da smanje na najmanju moguću mjeru upotrebu motornih vozila u gradu i šire;
– da nadležni organi razmotre sve opravdane razloge kojima bi se preporučilo ograničenje kretanja za teretna motorna vozila ukupne mase preko 7,5 tona;
– da nadležne službe Grada upozore stanovništvo da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u domaćinstvima te da će se u slučaju da postoje sumnje da se vrše takve nedozvoljene radnje, vršiti prijavljivanje nadležnim inspekcijama ili komunalnim redarima;
– Gradski štab CZ poziva pravna lica, vlasnike ili korisnike kotlovnica ili ložišta da preduzmu sve potrebne tehnički izvodive mjere kako bi se smanjile štetne emisije u vazduh te se predlaže korištenje drugih, ekološki prihvatljivih energenata (biomasa, plin, niskosumporni ugalj i sl.) kao i redovno čišćenje dimovodnih instalacija.