Održan 1. sastanak direktora KUCZ sa rukovodiocima gradskih i općinskih službi CZ u 2020. godini

Odrzan 1. sastanak direktora KUCZ sa rukovodiocima gradskih i opcinskih sluzbi CZ u 2020. godini

U utorak 01.09.2020. godine u prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite je održan 1. sastanak direktora Kantonalne uprave CZ sa rukovodiocima gradskih i općinskih službi CZ u 2020. godini.

Na sastanku je razmatran slijedeći dnevni red:
1. Analiza stanje u oblasti zaštite i spašavanja u gradovima i općinama TK sa osvrtom na epidemiju koronavirusa COVID-19
2. Razmatranje mogućnosti osnivanja zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice iz člana 63. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu
3. Izvještavanje operativnih centara civilne zaštite
4. Tekuća pitanja

Ad-1:
Na sastanku je iskazano zadovoljstvo odgovorom civilne zaštite na epidemiju koronavirusa COVID-19 u vrijeme kada je proglašeno stanje nesreće. Učesnici u raspravi su istakli nekoliko problema sa kojima su se suočili:
– Problem javnih nabavki, komplikovane procedure i dužina trajanja nabavke
– Nedostatak i nedorečenost zakonskih rješenja, pitanje nadležnosti djelovanja u stanju pandemije, pritisak da se iz sredstava posebne naknade finansira zdravstvo, nametanje obaveza civilnoj zaštiti koje nisu u njenoj nadležnosti
– Plaćanje troškova koji su nastali provođenjem naredbi (ko naredi – snosi troškove)
– Afera “respiratori” je imala negativne implikacije na rad svih štabova civilne zaštite, čitavom sistemu je nanijeta ogromna šteta
– Loša saradnja sa Federalnim štabom CZ
Po pitanju prve tačke donijeta su dva zaključka:
1. Inicijativa za izmjenu Zakona o javnim nabavkama u stanju proglašenja prirodne ili druge nesreće sa zahtjevom da se propišu precizne procedure provođenja postupaka u takvim situacijama
2. Inicijativa prema Federalnoj upravi civilne zaštite da se izmjeni i dopuni metodologija izrade planskih dokumenata i da se razradi djelovanje sistema zaštite i spašavanja u slučajevima kada je nesrećom zahvaćena veća teritorija (više regija, država)

Ad-2:
Ideja o osnivanju zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice u ovom trenutku je teško provediva, ali treba razmotriti mogućnost da se formira dobrovoljno vatrogasno društvo na nivou kantona. Potrebno je pripremiti odgovarajući pisani dokument o kojem bi se svi zainteresovani mogli izjasniti.
Po pitanju druge tačke donijet je zaključak da se uputi inicijativa za izmjenu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara u cilju stvaranja mogućnosti da se sredstva posebne naknade mogu koristiti za opremanje vatrogasnih jedinica.

Ad-3:
Prisutni su upoznati sa pripremama za održavanje obuke zaposlenih u operativnim centrima kao i sa postupkom nabavke sistema za uzbunjivanje i obavještavanje građana na području TK.


Ad-4:
Prisutni su upoznati sa pripremama za sastanak koordinatora za deminiranje koji je planiran da se održi na području općine Lukavac
Dogovoreno je da se pokrene javni poziv za raspodjelu sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo.
Kantonalna komisija za procjenu šteta je uočila određene nedostatke u zahtjevima koje općine/gradovi dostavljaju kantonu za dodjelu sredstava posebne naknade za sufinaniranje sanacije šteta.